เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ตุลาคม 2565 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี /ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 โดยมี พลเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในปีนี้เป็นรุ่นที่ 39 ซึ่งได้นำเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 320 คน มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรมเดียวกัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 27 ตุลาคม พ.ศ.2565  การที่เยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะประสบการณ์  ในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีโอกาสพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทัศนคติของตน ตลอดระยะเวลา 1 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อเยาวชน กลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสืบเนื่องความสุขสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป