เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 26 ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน และกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย หน้าอาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร พิธีสงฆ์ ได้แก่ พิธีทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารที่ล่วงลับ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและกำลังพล นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นของกรมกิจการพลเรือนทหาร และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของกำลังพลต่อไป ทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกด้วยสำหรับ กรมกิจการพลเรือนทหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ซึ่งแปรสภาพมาจากสำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้บังคับบัญชาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 ท่าน โดยมี พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารคนปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมา กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในงานกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการเป็น Digital Headquarters ในปี 2572 เป็น Prompt ในปี 2575 และเป็น Smart Headquarters ในปี 2580 โดยยีดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศชาติ ต่อไป