เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

23 พฤศจิกายน 2565 พลเอก กนกพงษ์ จันทร์นวล รองเสนาธิการทหาร/หัวหน้าคณะทำงานจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 กรมกิจการพลเรือนทหาร อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้การจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 และแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 2564 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการบูรณาการในการวางแผนเผชิญเหตุจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในกลไกการติดตามระดับพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความสมบูรณ์ ลดผลกระทบของสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้