เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 พฤศจิกายน 2565 พลเอก พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยม กรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อมอบนโยบาย ตลอดจนรับทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งพบปะกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และคณะผู้บังคับบัญชาของหน่วยให้การต้อนรับ ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร

โดย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนงานจิตอาสาของกองบัญชาการกองทัพไทย ระบบฐานข้อมูลมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย ระบบการสื่อสารวิเคราะห์งานสารสนเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กองบัญชาการกองทัพไทย การฝึกอบรมเยาวชน และรับชมการสาธิตระบบสารสนเทศการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นระบบรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ และพยากรณ์เหตุการณ์ และการดำเนินการ เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูสภาพและสร้างใหม่ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศในโครงการจะครอบคลุมระบบข้อมูลที่ใช้ในงานด้านการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท

จากนั้น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ได้เยี่ยมชมห้องติดตามสถานการณ์สาธารณภัย ฝ่ายกิจการพลเรือน ที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ชั้น 3 กรมกิจการพลเรือนทหาร ซึ่งทำหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกิจการพลเรือนของศูนย์บัญชาการทางทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมากยิ่งขึ้น โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้เสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลักษณะ working group โดยเฉพาะในการติดตามสาธารณภัยที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วยกำลังพลในหลายส่วนราชการ ดังนั้นจึงต้องมีห้องรวมการในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และยังเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ใช้ในด้านบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นศูนย์ประสานงานพลเรือน-ทหาร ในการป้องกันประเทศ หรือในภารกิจสำคัญอื่นๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหาร ยังคงปฏิบัติภารกิจในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้อง และบรรลุวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ในการเป็น Digital Headquarters ในปี 2570 เป็น Prompt ในปี 2575 และเป็น Smart Headquarters ในปี 2580 โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศชาติต่อไป