เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 กันยายน 2566 พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเชิดชูเกียรติ ยกย่องความสำเร็จให้กับกำลังพลทหาร-ตำรวจที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต โดยมีหน่วยทหาร-ตำรวจทั่วประเทศ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน (6 ประเภท) และมีคณะทำงานประเมินผลงาน จำนวน 2 ชุด ซึ่งได้เดินทางลงพื้นที่จริงทั่วประเทศกว่า 20 จังหวัด เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยผลการประกวดฯ มีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ ได้แก่ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพไทย) 2. ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดพัทลุง (กองบัญชาการกองทัพไทย) 3. ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ) ได้แก่ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี (กองทัพเรือ) 4. ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ได้แก่ ร้อยโท ตุลยวัฒน์ ไชยศุภมงคล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา (กองทัพบก) 5. ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ (หมู่บ้านนอกหน่วยทหารหรือตำรวจ) ได้แก่ บ้านนา ได้รับการส่งเสริมจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดพัทลุง (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน) 6. ประเภทประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ ได้แก่ นายเก่งกล้า สุขรี่ ได้รับการส่งเสริมจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (กองบัญชาการกองทัพไทย) สำหรับการประกวดสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “ถ้าได้ที่ 1 จะเอาเงินไปให้แม่” จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 2. ประเภทอุดมศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “กะเต๋ว” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 3. ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Master Productive การประกวดผลงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลทหาร-ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และพร้อมเป็นต้นแบบในการนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ภาคประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเจริญรุ่งเรืองในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป