เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อมูลพื้นฐาน

         - 1 โครงสร้าง

         - 2 ข้อมูลผู้บริหาร

         - 3 อำนาจหน้าที่

                 - พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551        

         - 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         - 5 ข้อมูลการติดต่อ

         - 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         - 7 ข่าวประชาสัมพันธ์

         - 8 Q&A

         - 9 Social Network

 

แผนดำเนินงาน

          - 10 แผนดำเนินงานประจำปี

          - 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

          - 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          - 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

            (คู่มือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองบัญชาการกองทัพไทย | คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย)


การให้บริการ

          - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

          - E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - 14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          - 15 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

          - 16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          - 18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย

               - ข้อมูลแผนหน่วย

          - 19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          - 20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - 21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - 24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - 25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - 26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              ช่องทางสำหรับประชาชน | ช่องทางสำหรับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย

          - 27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          - 28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          - 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

             - กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

             - กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในโครงการพัฒนา

             - กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
          

30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

          - 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล" 

            - กองบัญชาการกองทัพไทยรับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสถานการณ์อุทกภัย

            - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและบำรุงขวัญกำลังพล ณ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          - 32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          - 33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          - 34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

          - 35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

          - 36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน

          - 37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

          - 38 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

          - 39 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          - 40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

          - 41 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต

          - 42 มาตรการป้องกันการรับสินบน

          - 43 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

          - 44 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

          - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          - คู่มือการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------