เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ข้อมูลพื้นฐาน

         - O1 โครงสร้าง

         - O2 ข้อมูลผู้บริหาร

         - O3 อำนาจหน้าที่    

         - O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

         - O5 ข้อมูลการติดต่อ

         - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

         - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         - O8 Q&A

         - O9 Social Network

         - O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

          - O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

               - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

               - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองบัญชาการกองทัพไทย

          - O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

          - O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          - O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

          - O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                - คู่มือการร้องเรียน

                - คู่มือการให้บริการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย

                - คู่มือนำชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

          - O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          - O17 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

          - O18 E-Service

                - My RTARF Plus (สำหรับกำลังพลนอกราชการ)

                - My RTARF (สำหรับกำลังพล บก.ทท.)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          - O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          - O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          - O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          - O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

                - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร

                      - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529

                      - ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502

                      - กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

                      - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557

                      - การบรรจุทหารหญิง

                      - หลักเกณฑ์การปรับย้ายกำลังพลและการช่วยปฎิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย

                - หลักสูตรการฝึกอบรม บก.ทท

                - การประเมินผลการปฎิบัติราชการ

                - ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จ 

          - O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          - O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                - กิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำตื้น

                - กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

                - กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำ
          

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

          - O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่         

          - O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

          - O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          - O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          - O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

          - O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          - O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          - O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

          - O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          - O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

                - การจัดตั้งคณะทำงานจริยธรรมของกองบัญชาการกองทัพไทย

                - การจัดข้อกำหนดการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำตามประมวลจริยธรรม Dos & Don'ts ของกองบัญชาการกองทัพไทย

                - กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของกองบัญชาการกองทัพไทย

          - O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                - รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

                - การกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          - O42 มาตรการส่งเสริม ITA ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

          - O43 การดำเนินการ ITA 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย